Tag Archives: Love

600 BC: How Can Someone Not Be Hurt and Hurt Again

πῶϲ κε δή τιϲ οὐ θαμέω̣ϲ̣ἄϲαιτ̣ο, Κύπρι, δέϲπ̣ ̣ο̣ιν̣ ̣’, ὄττινα [δ]η̣ ̀ φιλ̣́ ̣[ηϲι,] [κωὐ] θέλοι μάλιϲτα πάθα̣ν̣χ̣άλ̣[αϲϲαι;] [ποῖ]ον ἔχηϲθα [νῶν] ϲά̣ λοιϲί μ’ ἀλεμά̣τω̣ ̣ϲ̣ δ̣αιϲ̣̈́ δ̣ ̣[ην [ἰμέ]ρω⟨ι⟩ λύ{ι}̣ ϲαντι γ̣όν’ ωμε-̣ [x [ ̣ ̣ ̣] … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

1962: You’ll Lose a Good Thing

Bruce Davidson: Chicago, 1962. I like to think this is playing on the jukebox.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

2001: 300 Love Letters

“So I’m telling this boy, one of the boys that lots of these love letters are to, about this project. ‘I’m writing three hundred love letters and sending them to strangers. The letters are going to be glued to the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment